Línies d’Investigació

Ús eficient dels recursos hídrics en agricultura

 • Claus funcionals de l’eficiència en l’ús de l’aigua: bases genètiques i biotecnologia aplicada a l’optimització de processos fisiològics de regulació de les plantes associats a l’ús de l’aigua
 • Selecció de genotips eficients en l’ús de l’aigua
 • Tecnificació i sensòrica aplicada a l’ús eficient del reg

Producció primària sostenible

 • Estratègies d’optimització de la qualitat i ús de l’aigua i economia del reg
 • Gestió de sòls i recursos fitogenètics
 • Estudi i control eficient de plagues i paràsits emergents
 • Gestió de recursos pesquers

Aspectes legals del sector agroalimentari i el medi ambient

 • Propietat industrial i competència en el sector agroalimentari (títols d’obtenció vegetal, patents, etc.), bioseguretat, comerç en el sector agroalimentari, etc

Adaptacions i respostes fisiològiques de les plantes enfront d’estressos abiòtics

 • Bases mecanístiques de la productivitat i tolerància a l’estrès des d’un punt de vista ecològic i evolutiu
 • Estudi d’estratègies fisiològiques i moleculars per a la millora genètica de cultius d’interès davant el canvi climàtic
 • Aplicacions biotecnològiques d’espècies natives d’ambients extrems

Desenvolupament de plans de prevenció de riscs naturals

 • Sistemes d’alerta primerenca enfront de riscs d’inundació
 • Hidrologia i transport de sediment a conques de drenatge
 • Avaluació de la vulnerabilitat als riscs naturals
 • Qualitat de sòls i ecogeomorfologia