Gestió de l’aigua i del territori

Servei de plans de prevenció de riscos naturals

Estudis d’inundabilitat a diferents escales espacio-temporals.

Ús de sensors electrònics instal·lats en el territori per estimació de la severitat dels riscos naturals

Anàlisi de la vulnerabilitat territorial (infraestructures, zones habitades) als riscos naturals

Servei de monitoratge hidrogeomorfològic en conques de drenatge

Xarxes de monitoratge de processos erosius mitjançant control continu dels fluxos d’aigua i sediment en conques de drenatge per generar metadades hidrogeomorfològiques

Transferència de coneixement a l’Administració Pública a amb l’objectiu d’aconseguir més eficiència i eficàcia en la gestió ambiental i territorial a llarg termini

Valoració de diferents escenaris de variabilitat de precipitació i canvis en la cobertura vegetal i usos del sòl

Servei de monitoratge de la qualitat d’aigua per a ús agrícola i domèstic, i de qualitat d’aigua en sistemes naturals

Servei de monitoratge de la qualitat d’aigua per a ús agrícola i domèstic, i de qualitat d’aigua en sistemes naturals

Anàlisis de paràmetres fisicoquímics i indicadors de contaminació

Determinació de contaminants ambientals tant regulats com emergents (cas d’additius de plàstics)

Desenvolupament i transferència de mètodes cromatogràfics per a la determinació de compostos orgànics